logo Julie Tamsin

Algemene Voorwaarden

Kleine onderneming vrijgesteld van BTW-plicht.

De facturen van JULIE TAMSIN betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van JULIE TAMSIN. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk uitgeschreven akkoord van JULIE TAMSIN.

Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a rato van 10% per jaar tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 3% van het factuurbedrag, met een minimum van €15, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts – of invorderingskosten.

Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen die tussen JULIE TAMSIN en de inschrijver zouden ontstaan of waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De inschrijver erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

Uw gegevens worden conform de meest recente GDPR-wetgeving behandeld